Aktuális

Üdvözli Önt a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakközépiskolája és Szakiskolája, tantestülete és dolgozói
Elérhetőségeink

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakközépiskolája és Szakiskolája
OM azonosító: 203056
5100. Jászberény, Hatvani u. 2.
Tel.: 57/502-750; 20/39-49-349
E-mail: klapkagyorgyszki@gmail.com

Felnőttoktatás!!!

Letölthető dokumentumok:

Érettségi utáni szakképesítés megszerzése felnőttoktatás keretében
jelentkezesilap_szakmas

Alapfokú iskolai végzettséggel megszerezhető szakképesítésre felnőttoktatás keretében
jelentkezesilap_szakmas_alapfoku

jelentkezesilap_esti_levelezo
felnottoktatas_JNSZmegye

3. Az OKJ szabályozza, hogy mely szakképesítés esetén milyen munkarend választható
A csatolt, hatályos OKJ „J” oszlopa mutatja meg, hogy az adott szakképesítés milyen munkarend szerint oktatható. Áttekintve látható, hogy levelező, és sajátos munkarend csak néhány szakképesítés esetén választható.
Az OKJ magyarázat munkalapja szerint:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak alapján nappali, esti, levelező, távoktatás vagy egyéb sajátos munkarend szerinti képzések.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az OKJ-ban meghatározott óraszámban megtartott képzés (tanfolyami képzés) vagy távoktatás
Jelölések: Nappali N
Esti E
Levelező L
Egyéb sajátos munkarend S
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés) TK
Távoktatás T

4. 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről szabályozza, hogy a felnőttoktatás keretében szervezett szakképzés esetén mikor kezdődhet a tanév
E szerint:
3. § (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg.
2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken - a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben - közismereti képzés nem folyik, február első hetében is megkezdhető (keresztféléves oktatásszervezés). A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2. § (3) bekezdésének figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.

5. Összegezve:
Késlekedésre azért nincs idő, mert a felnőttoktatás iskolarendszerű oktatás, a tanév itt is, a munkarendtől függetlenül szeptember 1. és 4. között kezdődik, vagy majd keresztfélévben, februárban.

Még egyszer összefoglalva:
Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzéssel ellentétben a felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás, az Nkt. szerinti köznevelési alapfeladat. Ingyenes (államilag támogatott) szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni a 2015/16. tanévtől:

Nappalira – nem felnőttoktatásra – az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be a 25. életévét (azaz 2 éves szakképzés esetén 1992. szeptember 1. után született).

Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). Fontos leszögezni, hogy itt felső korhatár nincs!

Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Levelező és sajátos munkarendben csak azok a szakképesítések indíthatók, ahol ezt az OKJ lehetővé teszi.

A beiratkozásnál a következő dolgokra kell figyelni:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 143. § (4) bekezdése értelmében a felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézménybe történő beiratkozáshoz be kell mutatni a jelentkező nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítványt.

A második szakképesítés ingyenes megszerzéséhez szükséges kritériumok ellenőrzése:
Aki még nem szerzett a magyarországi iskolai rendszerben szakképesítést, vagy csak egy szakképesítést szerzett, erről nyilatkoztatni kell a beiratkozási lapon.

Hogyan tudjuk eldönteni, hogy, ha van valakinek szakképesítése, azt iskolai rendszerű képzésben szerezte, vagy nem?

Nem számítanak iskolai rendszerű szakképesítésnek a következők:
a, olyan szakközépiskolai érettségi végzettség, mely munkakör betöltésére nem képesít;
b, gimnáziumi érettségi, mert az nem szakképesítés;
c, nem számít szakképesítésnek a főiskolai vagy egyetemi diploma sem (ezt szakképzettségnek hívják);
d, szakiskolában a 10. évfolyam teljesítése, szakközépiskolában a 12. évfolyam (érettségi) megszerzése.

Szakképesítésnek számít, de nem iskolai rendszerű szakképesítésnek az olyan államilag elismert szakképesítés, amelyet iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttképzésben, tanfolyamon szereztek meg.

Honnan lehet tudni, hogy a szakképesítés tanfolyami volt vagy iskolai rendszerben szerzett?

a, ha fizetni kellett érte, akkor tanfolyam volt;
b, ha diákigazolványt lehetett igényelni, akkor biztosan iskolai rendszerű volt;
c, ha nem kellett fizetni érte, attól még lehetett tanfolyam, ugyanis fizethette a munkáltató vagy akár a munkaügyi központ: egyik sem kizáró a mi szempontunkból;
d, ha nem tudják eldönteni, meg kell nézni a bizonyítványt: ha a képzést szervező (nem a vizsgáztató hely) iskolai, közoktatási intézmény, akkor valószínűleg iskolai rendszerű, ha Bt. vagy más cég, akkor nem iskolai rendszerben szerezte a bizonyítványt;
e, ha felnőttképzési szerződést kötött, akkor biztos, hogy nem iskolai rendszerű volt a képzés.

Milyen juttatások/kedvezmények illetik meg a felnőttoktatásba jelentkezőt?
Diákigazolvány:
Magyarországi székhelyű köznevelési intézményben tanuló diáknak az oktatás munkarendje szerinti diákigazolvány a NEK rendszerén keresztül, az intézményben igényelhető.
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletalapján:
11. § (1) A jogosultnak azonos fajtájú oktatási igazolványból egyidejűleg csak egy érvényes oktatási igazolványa lehet.
14. § (1) A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány.

Tekintettel arra, hogy a második szakképesítés csak a felnőttoktatás esti, levelező, vagy más sajátos munkarendjében szerezhető meg, így a diákigazolvány típusa csak ennek megfelelő lehet.

Kollégiumi ellátás biztosítása:
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése értelmében a tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha
a) a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenes, vagy
b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenesen veszi igénybe.
36. § (1a) A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha
a) az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy
b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.

Tehát a felnőttoktatás esti, levelező és más munkarend szerinti képzésben ingyenesen tanuló abban az esetben kaphat kollégiumi ellátást, ha még nem töltötte be a 19. életévét.

Árvaellátással összefüggő jogosultságok:
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55. § (1) bekezdése alapján az árvaellátás - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban az 54. §-ban említett személy halála napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. Ha a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé válik, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.

Tehát a második szakképesítés megszerzésére irányuló, ingyenesen folytatott képzés ideje alatt árvaellátásra nem jogosult a tanuló!

Családi pótlék (iskoláztatási támogatás):
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8. §. (3) bekezdése alapján, saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy,
a) akinek mindkét szülője elhunyt,
b) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
e) aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban,
annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti.

Hiányzások:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 143. § (7) bekezdése szerint az iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai foglalkozásokon való jelenlétét, távolmaradását, távolmaradásának indokát, továbbá a távolmaradás igazolását. Az iskola félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján megállapítja, hogy melyik tanulónak szűnik meg a tanulói jogviszonya.
(8) Az iskolának a tanítási év megkezdésekor írásban tájékoztatnia kell a felnőttoktatásban részt vevő tanulót arról, hogy az adott évfolyam adott félévében, az adott osztályban hány tanítási órát szervez az iskola. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a mulasztások jogkövetkezményeire.
(9) Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet mulasztott igazolatlanul.
(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható. Az osztályozó vizsga helyéről és időpontjáról a vizsgát legalább tíz nappal megelőzően értesíteni kell a vizsgát szervező intézmény feladatellátási helye szerint illetékes kormányhivatalt. A kormányhivatal megbízottja megfigyelőként részt vehet a vizsgán.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK - 2013

„SZAKMA SZTÁR”-ok a Klapkában

A SZAKMA SZTÁR hegesztő verseny országos döntőjében a Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola két tanulója szerepelt. A verseny több fordulóból tevődött össze. Az elődöntő az írásbeli feladatok megoldását tartalmazta, melyen több mint száz tanuló vett részt. A továbbjutó tanulók előválogatón bizonyították képességüket, melyből a legjobb nyolc fő jutott az országos döntőbe, Dunaújvárosba. A magas színvonalú döntő igen izgalmas és szoros végeredménnyel zárult. A harmadik helyen holtverseny alakult ki, és a részeredmények közötti minimális különbségek döntötték el a végső sorrendet.
Tímár Gábor országos 4.helyezést, Vincze Szabolcs 6.helyezést ért el. A nagyszerű eredmény azt is jelenti számukra, hogy az elért teljesítményük alapján kitűnő szakmunkásbizonyítványt szereztek.
Felkészítő pedagógusaik: Porzó Katalin szakmai elmélet és Kertész Gyula szakmai gyakorlat.

Az elért eredményükhöz gratulálunk!


„Régen volt? Hol is volt?” Raoul Wallenberg vetélkedő regionális középdöntője
Hét csapat részvételével rendezték meg idén a tavaly indult „Régen volt? Hol is volt?” című országos, felmenő rendszerű vetélkedőt 2013. március 21-én a Miskolci Egyetemen. A második alkalommal kiírt verseny célja a XX. századi események felelevenítése és az ismeretek bővítése volt.
Az országos, középiskolások számára kiírt vetélkedő regionális fordulóját a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézete közreműködésével rendezték meg. A regionális középdöntőbe hét csapat jutott be, köztük Egerből és Miskolcról kettő-kettő, de Kazincbarcikáról, Jászberényből és Szolnokból is jött egy-egy csapat.
A vetélkedő témakörei közé tartozott többek között a II. világháború története, Magyarország szerepe, a zsidóüldözések, Raoul Wallenberg és más embermentők tevékenysége, és a zsidó-magyar kultúra együttélése, valamint holokauszt-túlélők történetei.
A középdöntőre a „ J-Ászok” nevet választó 12. b osztályos csapatunk (Lajtos Bettina, Sas Ágnes, Józsa Dávid, Kóczián Roland) jutott be.
A középdöntőre bejutottaknak előzetesen egy írásbeli dolgozatot kellett készíteniük, amely a jászberényi zsidó emlékhelyekről készült.
A versenyen változatos feladatok megoldásával, a témához kapcsolódó események, fogalmak, személyek és emlékhelyek ismeretével bizonyíthatták felkészültségüket, témában való jártasságukat. Végül vitában mérték össze erejüket a csapatok. Megmutathatták, mennyire tudnak a kihúzott téma mellett vagy ellen érvelni, hogyan tudják megvédeni álláspontjukat.
Csapatunk az 5. helyen végzett.
Felkészítő tanáruk: Kovács Nóra, Hodossi István.
Az elért eredményhez gratulálunk és további jó tanulást, sikeres felkészülést kívánunk!
(Kovács Nóra)


Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola eredményei az Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Versenyen a 2012-13-as tanévben

A versenysorozat első fordulóját minden előzetesen nevezett tanuló a saját intézményében teljesítette a kijelölt nap délutánján. A forduló dolgozatait az iskola pedagógusai javították, majd a versenykiírásban meghatározott 55%-os teljesítményt elérteket továbbították a verseny szervezőjének. Iskolánk tanulói közül a matematika-fizika tantárgyakból értek el sikereket ezt megelőzően is a területi versenyeken. Most sem történt ez másként.
Az alábbi 4 tanuló dolgozata haladta meg a határértéket. Ezután várakozás következett a visszajelzésre, kit fognak behívni a „legjobb 20-as keretbe” egy újabb megmérettetésre! Mind a négy tanulónk első fordulós munkája elegendőnek bizonyult a továbbjutáshoz.
Az Észak-Alföld régióban a 2. fordulót csak másodszorra sikerült megrendezni a rendkívüli időjárási viszonyok miatt a tavaszi szünet után 2013. április 3-án. Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megye fiatal szakiskolásai a hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskolában adhattak számot tudásukról.

A részletes eredmények matematika- fizika tárgyakból:

Palcsó Szimonetta 7. helyezett
Stuchlik Roland 10. helyezett
Bada Nikoletta 16. helyezett
Maka Julianna Noémi 18. helyezett.

Matematikából Bótáné Soós Ilona tanárnő, fizikából Kovács Éva tanárnő irányította a 10. f osztályos tanulók eredményes felkészülését.

(Kovács Éva)


Tartalom átvétel